Websaayti Waajjira AA Aanaale Godina Jimmaa.

WAAGJ Jalatti web WAA Aanalee kan armaan gaditii

Waajjirii AA Godina Jimmaa Wajjiiraalee Abbaa Alangaa Analeetif website WAAGJ walitti hidhata qabuu banaa jiraa. Wajjironii web qaban kan armaan gadi yommu ta’an maqaa isaanii irrattii Tuqudhaan dawachuu dandessuu.

Galmi kenya!

Sagantaa hubannoo seeraa fm sagalee abbaa alangaa godina jimmaa jan 10 2022 Jimmaa Attorney FM, WAAGJ FM

Qophessan sagantaa kanaa obboo mulugeetaa megersaa godina jimmaa aanaa coraa botor irraayii. — Send in a voice message: https://anchor.fm/waagj/message
  1. Sagantaa hubannoo seeraa fm sagalee abbaa alangaa godina jimmaa jan 10 2022
  2. Sagantaa Xinxala Murtii dhadacha Ijibbaata Federaalaa galmee Lakk 16816 ta'en kennamee Seera Yakkaa MFDRI Kewwata 555 (c) fi 556 walbira qabuun qophii qophaa'ee kutaa 1ffaa. 4/27/2014
  3. Sagantaa Hubannoo seeraa Dhimma Falmii cheekii waliin walqabateee kutaa 1ffaa
  4. አዲሱ የፌደራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ 1234/2013 ይዟቸው የመጣው ዋና ዋና ነጥቦች የነሐሴ 12/2013 ስርጭት።
  5. Galmi kenya our objectives፣ እንደ ጅማ ዞን አቃቤ ህግ ፅፈት ቤት ግባችን

Obboo Sisay Eddessa Hogganaa MHAAGJ

in the Jimmaa zone Attorney oficial web sigimo district gommaa district attorney ofice official websayit. Biiroo Abbaa Alangaa Waligala Oromiyaa Jalttii Websaayitoota Anaalee Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Walin Walittii Hidhaminsaan Banman. websaayitonnii kunnin waajjira abbaa alangaa aanaa sigimoo, Waajjira AA Aanaa Gommaa, Aanaa Cooraa…

  • obboo abadusalam Hogganaa Wajjira AA Aanaa Sigimoo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: