Blog. (Barrulee)

Ergaa Baga Ayyaana Qilleetif Gessan Hoggansa WAAGJ irraa

Itti Gaafatamaan waajhira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa kab. Obboo Sisay Eddessaa Abbootii Alangaa fi Hojjetoota Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa sadarkaa Aanaa, fi Godinaa jirtan maraaf akkasumas Hordoftoota Amantaa kiristaanaa taatan hundi keessan baga ayyaana Qillee kan bara 2014 tiin isin gahee jechaa Ayyaanni kun kan nagaa, kan milkii fi guddinaa akka isiniif ta’u hawwiiContinue reading “Ergaa Baga Ayyaana Qilleetif Gessan Hoggansa WAAGJ irraa”

Rate this:

Barruu Labsii Yeroo Hatattamaa(Muddamaa) Lakk.5/2014 irratti qophaa’e.

Qophessaan Barrefama Kanaa Mulugetaa Megersaa Wajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaattii Abbaa Alangaa Aanaa Coraa Botor 1.1. Seensa Biyya tokko keessatti nagaa fi tasgabbiin uummataa akka mirkanaa’uuf mirgi namoomaa fi mirgi dimokraatawaa uummataa akka kabajamuuf mootummaan dirqama kan qabu ta’uun dhugaa ifa jiruudha.Mootummaanis dirqamoota kana bahuuf tooftaawwan adda addaa  baasun hojii irra oolcha .Tooftaawwan kanneen keessaaContinue reading “Barruu Labsii Yeroo Hatattamaa(Muddamaa) Lakk.5/2014 irratti qophaa’e.”

Rate this:

Chaartarii Lammi WAAGJ foyya’e Qopha’e pdf.

Yaada Waligalaa Chaartarii lammiilee bu’uura Heera Mootumma kan qabu ta’ee, meeshaa jijjiiramaa lammii waliin walitti dhufeenya qabnu cimsuu fi sirna iftoominaa fi itti gaafatamummaa ittiin diriirsinuu fi cimsinu dha. Ummatni tajajila mana hojii keenya irraa  argachuu qabu bifa argachuu qabuun yoo argachuu baate sirna komii itti dhiyeefatudha . Chaartariin lammiilee yemmuu qophaa’u sadarkaa kenna tajaajilaaContinue reading “Chaartarii Lammi WAAGJ foyya’e Qopha’e pdf.”

Rate this:

Odessaa.

Waajjiirri Abbaa Alangaa Godina Jimmaa har’a gaafa guyyaa 30/1/2014 marii waligalaa qophii karoora kurmaana 2ffaa maal akka fakkaatuu mari’atee. waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa har’a gaafa guyyaa 30/1/2013 marii taasiiseen haanqinaafi ciminna karora kurmaana lamaffaa akka ademsaalee afranittii, akka garee fokaalpersanittii qophaa’aa jiruu maal akka fakkaatuufii sadarkaa maalii irraa akka jiruu adda baafachuufii kallattii gamaContinue reading “Odessaa.”

Rate this:

GAA’ILAA FI GAA’ILAAN ALA AKKA DHIRSAA FI NIITIITTI WALIIN JIRAACHUUADDA BAASUU KEESSATTI YEROO WARAQAAN RAGAA GAA’ILAA HIN JIRRERAKKOOLEE QABATAMAAN MUDATAN

Jemal Qumbii LL.B (Yunivarsiitii Addis Ababaa), Abbaa Seeraa Mana Murtii Ol’aanaa fi Leenjisaa Inistiitiyuutii Leenjii Ogeessota Qaamolee Haqaa fi Qo’annoo Seeraa Oromiyaa, I-meelii: jomo.roba@yahoo.com SeensaWalquunnamtiin seera duratti beekamtiin gaa’ilaa kennamuuf tokko bu’uura Seera Maatii Oromiyaa (amma booda SMO) boqonnaa 3ffaa keessatti tumameen sirnoota sadan keessaa karaa isa tokkootiin yoo raawwatame qofa akka ta’e tumamuun isaaContinue reading “GAA’ILAA FI GAA’ILAAN ALA AKKA DHIRSAA FI NIITIITTI WALIIN JIRAACHUUADDA BAASUU KEESSATTI YEROO WARAQAAN RAGAA GAA’ILAA HIN JIRRERAKKOOLEE QABATAMAAN MUDATAN”

Rate this:

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

 • by Tanya Thibodeau
  Integrating your social media presence with your website is essential to finding and growing your audience. WordPress.com offers many options and tools that can help you optimize your website and social platforms.
 • by Donna Cavalier
  A big change is coming to WordPress to make it easier than ever to create websites called Full-Site Editing. You can be one of the first to try it exclusively on WordPress.com, before […]
 • by Carla Doria
  Launching a website or learning how to monetize your online store can be overwhelming. But we are here to help you along the way. We are hosting free webinars to help get you […]
 • by Mike Bal
  As we approach the new year, we like to encourage our team, our friends, and our customers to look back and celebrate all we were able to accomplish. While this year has had […]
 • by Mindy Postoff
  In a few short days, you’ll surely be asked: What are your New Year’s resolutions for 2022? If starting a blogging habit is one of them, we’re here to help!  At WordPress.com, we’re […]
 • by Donna Cavalier
  Check out some highlights and exciting announcements from Matt Mullenweg’s December 14 State of the Word annual address!
 • by Donna Cavalier
  Matt’s SotW address will be followed by a community Q&A. Send questions in advance to ask-matt@wordcamp.org, or join the conversation live!
 • by Tanya Thibodeau
  From your social media channels to your storefront and everything in between, you have a lot of links you want your audience to easily access. WordPress.com is proud to make this possible and […]
 • Law is the highest product of human mind

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: