About Us (waa’ee Kenya)

1.1. Hundeffama MHAAGJ

Mannii Hojii Abbaa alangaa Godina Jimmaa Bu’ura Labsi Mana Hojii Abbaa AAlangaa Waligala Oromiyaa Hundessuuf baheen Abbaa ALangaa waligala Oromiyaa Jalattii Gurmaa’uun Hundeffamee.

1.2. Kaayyoo MHAAGJ
Bu’ura labsii hundeffama AAWOtin Manni Hojii AA God Jimmaa kaayyoowwan armaan gadii ni qabaata:
  • Heerafi sirna Heera kabajuufi kabachiisuu
  • Olaantummaa seeraa mirkaneessuu;
  • Seera yakkaa kabachiisuu;
  • Dantaa hariiroo hawaasaa mootummaa naannichaafi ummataa kabachiisuu.

1.3. MHAAGJ Galma armaan gadii ni Qabaata

  1. Godinnii Jimmaa Godina Heeraafii sirnii Heeraa Ittii Kabajamuu Ta’u isaa mirkannessuu.
  2. Godinnii Jimmaa Godina Ol’antummaan seeraa itti kabajamuun fakkenyummaa qabuu gochuu.
  3. Hawaasnii godina jimmaa haawasa seera yakkaa hubatee kabajuufi kabajchiisuu taasisuu
  4. Dantaa hariiroo hawaasaafi motummaa kabajchisuun hawaasnii kenya amantummaa mana hojichaatif qabuu dagaagsuu.
  5. Haawasa Jimmaa Hawaasa hubannoo seeraa qabaatee seera kabajuu fi kkabajchiisuu irrattii shora ol’anaa taphatuu taasisuu.

1.4. Nun qunnamuf:-

1.5. Websaayiitoota Mana Hojii AA God Jimmaa Jalttii banaman argachuuf

%d bloggers like this: