Asitti Galmaahaa.

Galmaahuf

Galmaahudhaaf saanduqa olii kessattii email kessan erga guttan boda signup gochuun linkii email kessanin dhufu bira demtani confirm subscription gochuun galmaahuun miseensa ta’u dandessuu. Misensummaa kessanin akka hin gaabbineefi fayidaa hagana hin jedhamnee akka argattan dursinee gaafa himnu hojii kenyatti waan abdannuf.

contuct us via the following adress
%d bloggers like this: