Formats (formi yaadaa fi bellama)

👉✍️Yaada keessan nuuf laachuf formi asi gadi fayyadamaa. 👇👇👇

Formaatii Yaadnii ittii funaanamu

yaadni kessan nuuf galaadha.

Mana hoij AA godina Jimmaatti bellama qabsisuuf formii asi gadii fayyadamaa

Formii Bellama ittin qasifamu


  • Mana Hoji Abbaa Alangaa Godina Jimmaa.⚖️

%d bloggers like this: