Tamsaasa fm mhaagj Bitootessa 17/2013

Waa’ee Araaxaa Seerrii  Maal jedha 1.1 Seensaa Qabenya Horachuun mirgoota Heera Mootummaa keessatti tarraa’an keessaa isa tokko yommuu ta’u qabeenya horachuun immoo dhimma akkaa salphaatti raawwatamu waan hin taaneef bu’aa bahii baay’ee fi dhamaatii guddaa kan barbaadudha. Gama biraatin immoo qabenyaa  namnii dadhabbii fi xaarii baay’en horate (argate) namoonni tokko tokko  immo  qabenyaa kana karaaContinue reading “Tamsaasa fm mhaagj Bitootessa 17/2013”

Rate this:

Lenjii hubannoo seeraa hawaasaaf qopha’ee.

Kabajamtoota daawwattotaafii hordoftoota website mana hojii abbaa alangaa godina jimmaa. Dura dursoo nagenyi kessan akkami jechun nagaa isiniittii dhaammanaa. Akkuma beeytan manni hojii abbaa alangaa godina jimmaa haala adda ta’eefi biyyaa Itiyoophiyaa fi naannoo oromiyaa kessatti hinbaramneen platfoormii interneetii fayyadamuun haawasa bal’aaf carraa hubannoo seeraa ittii argatu mijeessuu irratti carraaqii hammana hin jedhamnee taasisuttii jira.Continue reading “Lenjii hubannoo seeraa hawaasaaf qopha’ee.”

Rate this:

Waa’ee Araaxaa Ilaalchisee Seerri Mal Jedha? PDF

Waa’ee Araaxaa Seerrii  Maal jedha 1.1 Seensaa Qabenya Horachuun mirgoota Heera Mootummaa keessatti tarraa’an keessaa isa tokko yommuu ta’u qabeenya horachuun immoo dhimma akkaa salphaatti raawwatamu waan hin taaneef bu’aa bahii baay’ee fi dhamaatii guddaa kan barbaadudha. Gama biraatin immoo qabenyaa  namnii dadhabbii fi xaarii baay’en horate (argate) namoonni tokko tokko  immo  qabenyaa kana karaaContinue reading “Waa’ee Araaxaa Ilaalchisee Seerri Mal Jedha? PDF”

Rate this:

Barruu Qo’annaa Seeraa.

Federeeshina Itiyoophiyaa Kessattii qodinsa angoo bulchinsa qabenya umaamaa ilaalchisee. qo’annaa qabatama MNOtti hundaa’ee. Yaada Waliigalaa   Heerri Rippaabilika Dimokraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa [1] , sirna mootummaa dimokraatawaa federaalawaa biyya keenya keessatti hundeesseera.[2] Sirna mootummaa federaalawaa keessatti yoo xiqqaate mootummaalee lamatu jira: Mootummaa federaalaa (giddu-galeessaa) fi mootummaalee naannoo jechuu dha. Aangoon mootummaa, jechuunis aangoon seera tumuu, aangoon seeraContinue reading “Barruu Qo’annaa Seeraa.”

Rate this:

The space for Restorative Justice in Ethiopia Criminal sytsem. Pdf

. IntroductionRestorative justice views criminal conflict as an injury or violation of the relationship between victims, offenders and community members, 2 and the ‘property’ of those involved in the conflict.3It complements the criminal justice system with the aim to heal the injuries of all parties involved in criminal conflict: victim, offender and community. Instead ofContinue reading “The space for Restorative Justice in Ethiopia Criminal sytsem. Pdf”

Rate this:

Beeksisa

Midiyaa MHAAGJ Cimsuun hawaasa hubannoo seeraa qabuu umudhaa. Midiyaan Mana Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa erga banamee torbaan lama kan hin caallee ta’us midiyaan kessan kuni boqonnaa jalqabaa kana akka tamsaasa yaalittii lakkaahun video hubannoo seeraa 7-10 afaan Oromoo fi amariffaan hojjennee gadi lakkisnee jirraa. Videon tokkoo daqiiqaa 10 kan hincaalle ta’us dugdeebiin kallattii sanduuqaContinue reading “Beeksisa”

Rate this: