Odessaa.

Waajjiirri Abbaa Alangaa Godina Jimmaa har’a gaafa guyyaa 30/1/2014 marii waligalaa qophii karoora kurmaana 2ffaa maal akka fakkaatuu mari’atee.

waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa har’a gaafa guyyaa 30/1/2013 marii taasiiseen haanqinaafi ciminna karora kurmaana lamaffaa akka ademsaalee afranittii, akka garee fokaalpersanittii qophaa’aa jiruu maal akka fakkaatuufii sadarkaa maalii irraa akka jiruu adda baafachuufii kallattii gama kanaan kaahuuf maarii taasiisee jira. gama biraatiin hojjettoonnii waajjirichaa hundinuu bu’aa guddii galessaa afran mirkanessuu kessattii gaheen abbaa alangaas ta’e hojjetaan waajjirichaa kamuu akka dhunfaattii anii qabuu maalii/ ijoo jedhuu irrattii barreffama akka qophesinuu wal irratti galmee jiraa. dabalata kanaan hojii kessattii hanqinaalee fi rakoolee mudatan irrattiis mari’atamee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: