Oduu olmaa dhaddachaa.

Himatamaan yakka ajjechaa cimaa raawwatee MMOGJttii himatamee adabbii hidhaa cimaa waggaa 20n adabameeraa.

.
Mana Murtii Ol’aanaa Godina Jimmaatiif
Jimmaa

Himataan:-Abbaa Alangaa Godina Jimmaa
Himatamaan: Rashaad Abbaa Diggaa Abbaa Galaan, Umuriin waggaa: – 37, Hojii:- Q/bulaa, Sad.barumsaa:- 5ffaa, Haala Maatii:-qaba,Teessoon isaa Aanaa Manchoo Ganda Warabboo Warqotaa
Yakkichii: Seera Yakkaa RDFI bara 1996 keewwata 539(1)A irra darbuudhaan Yakkaa Ajjeechaa Namaa Cimaa raawwachuu ilaalataa
Tarree Yakkichaa
Himatamaan kun nama ajjeesuuf itti yaadee gaafa guyyaa 19-08-2013 tilmaamaan ganamaa irra sa’aatii 2:00 yommu ta’uu Godina Jimmaa Aanaa Manchoo Ganda Warabboo Warqotaa Naannoo Unkoo jedhamutti miidhamtuu dhuunfaa Haadha Qoroo Abbaa Diggaa haadha isaa kan taatee haala suukanneessaa ta’een qottoodhaan mataa gara duuba fi dugda ishee dhahe akkasumas eeboodhaan morma ishee gara mirgaa waraanee waan ajjeeseef, Yakkaa Ajjeechaa Namaa Cimaa raawwateen himatameera.
Haaluma kanaan himatamaan dhadachattii dhihaatee enyummaan isaa mirkanaahee himatnii abbaa alangaa afaan isaaf galuun dubbifameefii mormii sadarkaa duraa akka hin qabnee ibsee gara falmittii seenamee.
Akkataa kanaan abbaan alangaa ragaa Namaa Namoota sadii sanadaa ragaa mana yaalaafii ragaa jecha amantaaf waakkii himatamaa galmee walin walqabatee jira. Haaluma kanaan ragoonnii Dhihaatan himannaa abbaa alangaa waan mirkaneessaniif manni murtichaa himatamaan akka ofirra ittiisuu ajaajee tuuree. Haata’u malee himatamaan dhadachattii ittiifachuu akka hindandeenyeefi gochaa ittin himatamee waan amaneef mannii murtiichaa dhaadacha gaafa guyyaa 15/10/2013 oleen murtii ballessuummaa erga himatamaattii dabarsee boda adabbii himatamaafii fakkaattoota isaa barsiisuu danda’u jedhee ittii aamanee adabbii hidhaa cimaa waggaa 20n adabeeraa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: