Gabaasa Waa’ee Website kessanii.

Mhaagj

Guyyaa 4/5/2012

Mana Hoji Abbaa Alangaa Godina Jimmaa.
Jimmaa
Abbootii Alangaa Godina Jimmaatif

Dhiimmii:- website mana hoji kessaan akka addunyaatifi akka biyyaattii hangaam dawwatamaa akka jiruu isinif ibsuu ta’a.
======⚖️🇪🇹⚖️
Kabajamtoota Abbotii Alangaa Godina Kenyaa akkam Jirtuu. Akkuma bektan mannii hojii kenyaa gargaarsa biyya kessaafii biyya alaatirraa argateen website mana hojii kenyaatif banee launch erga godhee har’a guyyaa 26ffaa isaatii. Haata’u malee lakkofsii namaa website mana hojii kenyaa daawwaataa jiruu, lakkofsii namaa barrulee seerotaafii murtiwwan adda addaa pdf fi dokumentin nuti website kenya irrattii maxxansinee download gichuun dubbisaa jiruu akkasuma lakkofsi sabscribe godhamee haalaan waan nama gammachisuudhaa. Kanas suraa xalaayaa kanaa gadii maxxansinee irraa hubachuu dandessuu.

Haata’u malee hanqinnii tokko tokko abbotii alanagaa godina kenyaa bira ni mul’ata. Hanqinaalee kana kessaa inni hangafaa email banachuun website kenya subscribe fi follow godhanii hordofuu fi qajelfamoota akka mana hojii kenyaattii kenamaa jiran dabalatee barrulee seerotaa fi murtiwwan manneen murtii adda addaa download godhanii dubbisuu irrattii hanqina kana hin jedhamneetuu mul’ataa jiraa.
Kanaafuu abbootin alangaa honganaafii abbaa ademsaa ta’un mudamtanii hojii idilee kessan bahachaa jirtan martiinuu akka email banattanii website mana hoji kenyaa linki asi gadi isinif maxxansinuun akka subscribe gotaniifii raawwattota isin jala jiranis akka jajjabesitan jechun kabajaan isin beksifna. Nutis wensite mana hojii kenyaa hangam akka dawwatamaa jiruu fotoon isin beksifna.
Dabalataan hoggantonnifii abbaan ademsaa martuu email kessan akka nuf ergitan yoo jennuu amma booda qajelfamotaafii barrulee adda addaa email kessanin kan attach godhamuu ta’a.

Horaa Bulaa 

Garee Komnikeeshini MHAAGJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: