Ragaa yaalaa rakkoowwan ququllina hojii abbaa alangummaa mirkaneesuu irratti qabu. Slide.

Akka seensaattii
rakkoowwan ququllina hojii abbaa alangummaa mirkaneesuuf gufuu ta,aa turanii fii jiran keessaa ragaan manneen yaalaa irraa dhihaatu qulqullina dhabuun isa tokko tauun ni beekamaa.Kanaan walqabatee MHAAGJ rakkoo kana furuuf qorannaa saayinsawaa gaggeesee qaama dhimmi ilaaluuf dhiheessuun akka furamu gochuuf karoorfatee waan jiruuf hooggantootnii fii abbootiin alangaa godina keenyaa hundi bara kanas taee baroottan darban keessatti ragaawwan manneen yaalaa irraa dhihaatan fkn miidhaa qaamaa ibsuuf,umurii ibsuuf,sababa du,uu ibsuufii kkf kan ibsuuf kan qulqullina hin qabne hojii keessatti isin muudate qindeesitanii nuuf dhiheessuun galtee qorannaa kanaa akka godhannuuf gumaacha gama keessanii akka nuuf taasiftan isin gaafachaa, namoonni qorannaa saayinsaawaa tae dhimmota seeraaf hojimaata qaamolee haqaarratti qorannaa saayinsaawaa tae gaggeesuuf fedhii qabdanis proposaala qorannaa keessanii kan fuula 10 hin caalle MHAAGJ dhiheessuu kan dandeessan tauu wamicha isiniif dhiheesina.nagaan oolaa!

One thought on “Ragaa yaalaa rakkoowwan ququllina hojii abbaa alangummaa mirkaneesuu irratti qabu. Slide.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: