Dambii Gurmaa’insa Waldaa Ijaarsa Mana Jireenyaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe Dambii Lakk.181/2008

⚖️Yaada MHAAGJ⚖️

Akkuma bekkamuu kayyoofi galmi website mana hoji abbaa alangaa godina jimmaa ittiin bu’ureffamee keessaa innii hangafaa heeraafi seera biyya kenyaa qajelfamotaaofi danbiwwan MNOn bahaan hawasa kenyaaf karaa salphaa ta’en akka argaman ( easly accessible) gochuufii hawaasa kenyas hawasa hubannoo seeraa gahaa ta’e qabaatuu taasisuuf karorfatee ta’un isaa ni hubatama. Haluma kanaan danbin waldaa mana jirenyaa kunii hawaasa kenyaaf bayyee barbaachisaa waan ta’ef isinin genyerraa. 

⚖️Garee Komnikeeshinii MHAAGJ⚖️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: