Follow Subscribe & Contact us.

Nuhordoofaa Galmaahun miseensa ta’a, Nun qunnamaa. 🌳🏛⚖️MHAAGJ⚖️🏛🌳 አባል ይሁኑ፣ ይከታተሉን ሃሳቦትን ያጋሩን። galmaahuun miseensa ta’u keessanin heeraafi seera biyyaafi naannoo kenyaas ta’e naannolee biro akkasumas murtoo ijjibbaataafii barrulee qo’annaafii qorannaa seeraa haala salphaan ni argattuu waan maxxansinee maraa email kesaani isin dhaqaba. web MHAAGJtti galmaahuf ademsa armaan gadi hordofaa. Email kessan sanduqa kessatti barressun followContinue reading “Follow Subscribe & Contact us.”

Rate this:

Federal Supreme Court Cassation Decision V24 Pdf

Murtii Ijibbaata MM federaala Jildi 24ffaa pdf የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔ ቅፅ 24 pdf Ergaa Mana Hoji AA God jimmaa. Akkuma Armaan Dura Ibsineettii galmii website mana hoji abbaa alangaa goodina Jimmaa keessaa innii hangaftii heeraafi seera biyyaafi naannoo kenyaa akkasumas murtowwan mana murti ijjibbaata federaalaafi murtoolee ijibaataa MMWOfi naannoolee biroo walittiiContinue reading “Federal Supreme Court Cassation Decision V24 Pdf”

Rate this:

Proclamation No.1097/2018

preamble of the proclamation WHEREAS, a government organization that allows the proper exercise of the constitutional powers and duties of the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia is necessary;WHEREAS, such government organization is essential for the success, sustainability and  institutionalizing of the reform underway in Ethiopia;WHEREAS, it has been found necessary to redefineContinue reading “Proclamation No.1097/2018”

Rate this:

gaa’ilaafi abbumaa mirkanessu pdf

SeensaMaatiin bu’ura hawaasa bal’aa akka ta’e beekamadha. Hawaasaf ka’umsi maatiidhayoo jedhame immoo eegumssi seeraa godhamuufi qaba. Biyya tokko keessatti maatiingaarii ta’e yoo jiraate hawaasni gaariin akka jiraatu hin shakkamu. Kanaaf, heerrimootummaa Federaalaa Naannooleen akkaataa aadaa ummataa fi mirgoota heerankaa’aman osoo hin faallessin seera maatii mataasaa danda’e akka baafatan bu’uratumeen Mootummaan Naannoo Oromiyaas seera maatii ofContinue reading “gaa’ilaafi abbumaa mirkanessu pdf”

Rate this:

Ethiopian Civil Code_Pdf

Seera Hariiroo Hawaasaa Itiyoophiyaa pdf የኢትዮጵያ ፍትሀብሄር ህግ pdf የጅማ ዞን አቃቤህግ ፅቤት መልእክት። እንደሚታወቀው የጅማ ዞን አቃቤህግ ፅፈት ቤት ይህንን ዌብሳይት ከከፈተበት አላማና ግብ አንዱና ዋናው የሀገራችን ህጎች የፍርድቤት ውሳኔዎችና የተለያዩ ለማህበረሰቡ የህግ ግንዛቤ የሚሰጡ ጥናታዊ ፅሁፎችን በማህበራዊ ሚዲያና በድህረገፆች በቀላሉ እንዲገኙ (easily accessible) በማድረግ የሀገራችንን የፍትህ ስርአት አንድ እርምጃ ወደፊት ለማራመድ በማሰብ መሆኑContinue reading “Ethiopian Civil Code_Pdf”

Rate this:

Maanuwaalii JBAH qorannoo yakkaa irattii MHAAWOtin_pdf

1.1 Seensa waligalaa Manni Hojii Abbaa Alangaa Waliigala Oromiyaa hundaa’uun dura maqaa Biiroo Haqaa Oromiyaa jedhamuun hojiiwwan kenniinsa tajaajila haqaa kennaa turee jira. Biirichi  kenniinsa tajaajila haqaa saffisaa, qulqulluu fi dhaqqabamaa taasisuuf bara 1998 irraa eegalee JBAH qorachuun hojjachaa tureera. Kanaanis bu’aaleen jajjabeessaa ta’an heddu argamanii jiru. Haata’u malee sakatta’iinsa yeroo adda addaa taasifameen hojmaatniContinue reading “Maanuwaalii JBAH qorannoo yakkaa irattii MHAAWOtin_pdf”

Rate this: