Murtoo MMWO Dhaddacha Ijibbaata.

murtoon MMWO Dhadhacha ijjibaatataatin kennaman manneen murtii wajjiraalee abbaa alangaafu qaamolee haqaa kamiinuu birattii murtoo akka seeraattii tajaajilan waan talefi murtoon kunniin murtoo barsiiso waan ta’e argamuf manni hoji AA godina jimmaa websiti kenya irratti pdfidhan maxxansuun isinin genyeerraati isinis download godhachuun dubbisuun irraa baradhaa. 

Rate this:

Yakka Bosonaa Fii qabeenya uumamaa irratti raawatamu hirdhisuuf MHAAGJ xiyyeeffannoon hojjetaa jira!

Godinni Jimmaa Godinaalee qabeenya uumamaa fii bosonaan beekaman kessaa tokko ta’us, dhimmoota akka Godinichaatti komii uummataa ta’aa jiran keessaa mancaatiin bosonaa kan bu’uuraa ta’uu waan hubatameef Manni Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa rakkoo kana bu’uurarraa haala furuun itti danda’amu irratti karoorfachuun hojjetaa jira. Manni hojiI Abbaa Alangaa baroottan darban rakkoo gama kanaan jiru furuuf hojiiContinue reading “Yakka Bosonaa Fii qabeenya uumamaa irratti raawatamu hirdhisuuf MHAAGJ xiyyeeffannoon hojjetaa jira!”

Rate this:

Maanuwwaalii Koree Ittisa fi To’annoo Godaansa Seeraan Alaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Seensa Dhimmoota rakkoo ta’anii yeroo ammaa kana akka biyya keenyatti maqaa gaarii hinqabaanne xureessaa jiru keessaa tokko godaansa seeraan alaa fi daldala namaa akka ta’e beekamaa dha.Gama biraatiin heera mootummaa naannoo oromiyaa fi heera mootummaa feedaraalaatiin godaansi seeraan alaa fi namaan daldaluun sarbama mirga namaa ta’uu isaa heericha keessatti tumameera. Akkasumas gochi kun yakka ta’uuContinue reading “Maanuwwaalii Koree Ittisa fi To’annoo Godaansa Seeraan Alaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa”

Rate this:

Labsii Lakk. 202/2009 Labsii Gibira Galii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiin Fooyyessuuf Qophaa’e

Labsii Lakk. 202/2009Labsii Gibira Galii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiin Fooyyessuuf Qophaa’e Sadarkaa guddina dingdee biyyi keenya irra gahee fi guddina dinagdee Naannichaa wajjin walsimuu fi guddina dinagdee deeggaru sirna gibiraa hammayyaa’aa fi si’ataa ta’e diriirsuun waan barbaachiseef

Rate this:

Dambii Bulchiinsaa fi Naamusa Abbootii Alangaa Naannoo Oromiyaa Tumuuf Qophaa’e Lakkoofsa 218/2013

Sirna ogeessotni seeraa gama ogummaa AbbaaAlangummaatti ittiin dhufan,yerooo gummicha keessa jiran ittiin hogganamaniifi ogummicha keessaa ittiin bahan karaa iftoominaqabuundiriirsuunbarbaachisaata’eewaanargameef; dirqamaafinaamusaogummaaAbbaaAlangummaakabajaniihojiiisaaniibilisata’anii itti gaafatamummaan hojjachuun hawaasa haqaan akka tajaajilan gochuun barbaachisaa ta’ee waan argameef; Akkasumas dambiin ittiin bulmaata Abbootii Alangaa hojiirra jiru Abbootii Alangaa Biiroo Haqaa Oromiyaa qofa hubannoo keessa galchee kan baheefi yeroo ammaa immoo ManniContinue reading “Dambii Bulchiinsaa fi Naamusa Abbootii Alangaa Naannoo Oromiyaa Tumuuf Qophaa’e Lakkoofsa 218/2013”

Rate this:

Beeksisa.

Kabajamtoota.. 1.Abbotii alangaa Godina keenyaatti hojjettanifi godina kenya ala jirtan. 2. Hordoftoota fi miseensota website mana hojii kenyaa maraaf… Kaayyoo fii galmi website kana akkuma kanaan dura jeennee abbotii alangaa qaamoolee seeraa fi barattotaa seeraa kamifuu hojii kenya iftominaan garsisaa hojjechuufii abbottin alangaa Godina kenya kessatti argaman fula marsariitii website kenyaa kana fayyadamun odeeffannoowwan dabalateeContinue reading “Beeksisa.”

Rate this:

Mana Hoji AA Godina Jimaattii Galmee SDFY keewwata 42 cufame.

Waajjira Polisii Magaala Jimmaatif. Kabajamtoota Abbootii Alangaa Godina Keenyaa akkam jirtu? Kaayyoowwanii fii barbaachisummaawwan website mana hojii abbaa alangaa godina jimmaatif kana banuun barbaachiseef keessaa kan ijoo midiyaa hawaasummaas ta’e marsariitii website kana akka madda odeeffannoo abbootii alangaa godina keenyaatti fayyadamuun muuxannoof muudannoo hojii waljijjiruu,dhimma seeraa fii hojimaataa irratti walfalmuun walirrraa hubachuu fii wal hubachiiisuuContinue reading “Mana Hoji AA Godina Jimaattii Galmee SDFY keewwata 42 cufame.”

Rate this:

Mana Hoji AA Godina Jimmaatti galmee SDFY 42 cufamee.

Kabajamtoota Abbootii Alangaa Godina Keenyaa akkam jirtu? Kaayyoowwanii fii barbaachisummaawwan website mana hojii abbaa alangaa godina jimmaatif kana banuun barbaachiseef keessaa kan ijoo midiyaa hawaasummaas ta’e marsariitii website kana akka madda odeeffannoo abbootii alangaa godina keenyaatti fayyadamuun muuxannoof muudannoo hojii waljijjiruu,dhimma seeraa fii hojimaataa irratti walfalmuun walirrraa hubachuu fii wal hubachiiisuu akkasumas miira gareen hojjechuuContinue reading “Mana Hoji AA Godina Jimmaatti galmee SDFY 42 cufamee.”

Rate this:

በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የወንጀል ቅጣት አወሳሰን መመሪያ ደንብ ቀ

የወንጀል ቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር— ፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት መግቢያ የወንጀል ሕግ አላማ ለጠቅላላው ጥቅም ሲባል የአገሪቱን መንግስት፣ የህዝቦቹን፣ የነዋሪዎቹን፣ ሰላም፣ ደህንነት፣ ስርአት፣ መብትና ጥቅም መጠበቅና ማረጋገጥ ነው፡፡ የወንጀል ሕጉ ከዚህ በላይ የተመለከተውን አላማ ለማሳካት ዋና ግቡም ወንጀል እንዳይፈጸም መከላከል ሲሆን፣ ይህንንም የሚያሳካው ለህብረተሰቡ ሰላምና ደህንነት አደጋ የሆኑ የወንጀል ተግባራትን እና እነዚህን መፈጸም የሚያስከትለውን ቅጣትContinue reading “በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የወንጀል ቅጣት አወሳሰን መመሪያ ደንብ ቀ”

Rate this:

Qajelfama Addabbii yakkota qajeelfama hin baaneef.

Originally posted on Waajjira A/Alangaa Godina Jimmaa. Jimmaa Zone Attorney Office. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት:
Qajelfama adabbii yakkota qajelfama hin banef pdfDownload Sensa Adabbiin Tarkaanfii seeraa namootaa gochaa yakkaa jedhamee seera yakkaakeessa jiru raawwatan irratti fudhatamuu dha(murtaa’u dha). Adabbiin kanmurtaa’uu sababiin yakkii wal fakkataan gara fuulduraa akka hin raawwatamneittisuuf namn9 yakka raawwate jedhamee sunis amala isaa akka sirreeffatuu…

Rate this:

Qajelfama Addabbii yakkota qajeelfama hin baaneef.

Sensa Adabbiin Tarkaanfii seeraa namootaa gochaa yakkaa jedhamee seera yakkaakeessa jiru raawwatan irratti fudhatamuu dha(murtaa’u dha). Adabbiin kanmurtaa’uu sababiin yakkii wal fakkataan gara fuulduraa akka hin raawwatamneittisuuf namn9 yakka raawwate jedhamee sunis amala isaa akka sirreeffatuu fi dha.Murtiin adabbii yeroo baay’ee adabbichi akka malee baay’ateera yknxinnaateerajedhamee qeequuf kan saaxilame dha. yeroo baay’ee yaadni ykn qeeqniakkanaaContinue reading “Qajelfama Addabbii yakkota qajeelfama hin baaneef.”

Rate this: